In blogger liebster blog award my life personal

LIEBSTER BLOG AWARDThe blog got the first award from Verus, the blogger of For your skin. Liebster award is a virtual award given by bloggers to bloggers. It's like a chain letter and it has only one goal: exploring new blogs and bloggers. Accepting the award I had to keep the rules:
 • Answer to the nominator's questions
 • Post 11 random facts about you
 • Create a new list of question for your nominees
 • Give a list of your nomenees
A blog megkapta első díját Verustól, a For your skin bloggerétől. A Liebster díj egy virtuális díj amit bloggerek adnak bloggereknek. Nagyjából úgy működik mint egy lánc levél, amit mindig tovább kell adni és egyetlen célja van: újabb blogok és bloggerek felfedezése. A díj elfogadásával lett néhány feladatom is:
 • Válaszolnom kellett a jelölő blogger kérdéseire
 • Meg kell osztanom magamról 11 érdekességet
 • Új kérdéseket kell feltennem a saját jelöltjeimnek
 • Jelölnem kell további bloggereket a díjra
I.

1. Where do you like to write blog posts the most? | Hol szeretsz a legszívesebb írni?
It doesn't really matter where I write. When I'm concentrating I can totally forget the outside world and nothing can bother me. This is my super power. :D
Nem igazán számít hol írok. Ha koncentrálok akkor a külvlág megszűnik számomra és semmi sem zavarhat meg. Ez az én szupererőm. :D

2. Why did you start blogging? What was your motivation? | Miért kezdtél el blogolni? Mi motivált?
I started to write my first blog to inform my family and friends about my internship in Switzerland. When I got back to Hungary I wanted to continue it but it was not clear what will I write about. After some months I figured out the logo, the design and mostly the content. I think I can show something different to my readers. I'm not only a girl who loves fashion, but also a physicist with a critical mind. I'm not only making outfit posts but sew my own dresses. So showing different sides of me is my motivation
Az első blogomat egy Svájci nyári gyakorlat alkalmával kezdtem írni a családomnak és a barátaimnak. Mikor visszajöttem Magyarországra szerettem volna folytatni de nem volt egészen tiszta miről akarok írni- Néhány hónappal később megszületett a logo, a design és nagyrészt a blog tartalmi része is. Azt hiszem tudok valami mást mutatni az olvasóimnak. Nem csak egy lány vagyok aki szereti a divatot, hanem egy fizikus is aki képes kritikusan gondolkodni. Nem csak megcsinálom az outfit bejegyzéseket hanem a ruháimat is magam varrom. Szóval azt hiszem a legnagyobb motiváció hogy minél több oldalamat mutassam meg. 

3. Who is your favorite writer and why? | Ki a kedvenc íród és miért?
My favorite hungarian writer (Oh my God I love some many...! ) is Rejtő Jenő, because he can always make me laugh. Even if I read his books a million times. I also love Janikovszky Éva, who has great books for children and for adults as well. When I attended to secondary grammar school I loved Szabó Lőrinc'S, Radnóti Miklós's and Kosztolányi Dezső's poems. My favorite foreign writer is probably Dostoyevsky. The first novel I read was The Dream of a Ridiculous Man. It touched me deeply and I think that was the moment when I started to read Russian novels.
A kedvenc magyar írom (Jajj annyi van...!) Rejtő Jenő, mert mindig meg tud nevettetni. Akkor is ha milliószor olvastam már a könyveit. Szeretem Janikovszky Évát is aki remek könyveket írt gyerekeknek és felnőtteknek is. Mikor gimibe jártam imádtam Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós és Kosztolányi Dezső verseit is. A kedvenc külföldi íróm talán Dosztojevszkij. Az első novella amit tőle olvastam az Egy nevetséges ember álma volt. Mélyen megérintett és azt hiszem akkor kezdtem el orosz regényeket olvasni. 

4. Do you have a beauty routine? If you have what is it like? If you don't have why don't? | Van arcápolási rutinod? Ha igen, milyen? Ha nincs, miért nincs?
No I don't have. Shame on me. Mostly I just wash my face with cold water in the morning, do some make up and go to school. In the evening I wash my face with cleansing cream and go to sleep. 
Nem nagyon van. Szégyellem is magam. Általában reggel csak megmosom az arcom hideg vízzel, felrakok egy egyszerű sminket és irány a suli. Este pedig lemosóval áttörlöm az arcom aztán irány az ágy. 

5. What accomplishments are you most proud of? | A saját szakmádban mire vagy a legbüszkébb amit elértél?
Well I still study physics at university which is pretty hard. So I'm even proud that I was able to comply all the semesters without failing a subject. I'm also proud that my boss trusted me and sent me to an internship to Switzerland and after that I won second prize in TDK (Scientific Students' Associations). 
Hát még mindig egyetem tanulok fizika szakon ami elég nehéz. Így aztán az is büszkeséggel tölt el, hogy sikerült az összes eddigi félévem megcsinálni csúszás nélkül. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy a főnököm bízott bennem, kiküldött Svájcba nyári gyakorlatra és az ottani munkámmal végül második helyezett lettem a TDK-n.

6.  What is your favorite memory from your childhood? | Mi a legkedvesebb gyerekkori emléked?
Being sister of three younger brother made my childhood full with conflicts. I've always been precocious and I was "the clever, good, calm child" to my parents.  And it was a red carpet to my brothers. Now we are all grown up (except the youngest one who is only 15 years old now) attend to the same university and have dinner together once a week. I would like to remember to these moments. 
Ha az ember három öccs nővére akkor a gyerekkora tele van konfliktusokkal. Mindig is koraérett voltam a szüleim számára pedig én voltam az "okos, csendes, jó gyerek". Ez pedig vörös posztó volt az öcséimnek. Most már felnőttünk (kivéve a legkisebbet aki még csak 15 éves) ugyanarra az  egyetemre járunk és minden héten egyszer együtt vacsorázunk. Ezekre a pillanatkora szeretnék emlékezni. 

7. If money wouldn't matter what would you buy / where would you live / what would you do? | Ha végtelen sok pénzed lenne mire költenéd / hol élnél / mit csinálnál?
I would buy a house in my favourite cities: Krakow, Budapest, Wien, New York and Paris. I would travel a lot especially to exciting and exotic places. I want to know the arabian, asian and african culture more. Probably I would be a full time mom with three children or a teacher or a a full time blogger, sewing amazing clothes for my family. Maybe I would be a physicist. ;) 
Vennék egy-egy házat a kedvenc városaimban: Krakkóban, Budapesten, Bécsben, New York-ban és Párizsban. Rengeteget utaznék különösen izgalmas és egzotikus helyekre. Szeretném jobban megismerni az arab, ázsiai és afrikai kultúrát. Talán három gyerek elfoglalt anyukája lennék, vagy tanár vagy teljes munkaidős blogger, aki csodás ruhákat varr a családjának. Talán még fizikus is lennék. ;)

8. What would be that 5 thing you would bring to a deserted island? | Ha egy lakatlan szigetre mennél, mi az az 5 tárgy amit magaddal vinnél?
The love letter written by my boyfriend, a family picture, camera, lots of warm blankets and water purifier. :D
A barátom levelét amiben szerelmet vall, egy családi képet, a fényképezőmet, rengeteg meleg takarót és egy víztisztító berendezést. :D 

9. What was the biggest change in your outlook? | Mi a legnagyobb változás, amit a külsődön végrehajtottál?
When I graduated from secondary grammar school I had my hair cutted to short. Very very short. 
Miután végeztem a gimiben levágattam a hajam rövidre. Nagyon nagyon rövidre. 
Hair evolution

10. What are your goals with your blog? | Mik a jövőbeli céljaid a blogon?
I'd like to start a new series called "The city as I see". I want to take pictures about my hometown, about Budapest and about every city I visit. I want to sew more and maybe make videos about the sewing process. Maybe more personal posts...? I'm too shy... 
Szeretnék elkezdeni egy új rovatot "A város ahogy én látom" címmel. Szeretnék képeket készíteni a szülővárosomról, Budapestről, és minden városról ahová eljutok. Szeretnék többet varrni és esetleg youtube videókban is bemutatni a folyamatot. Talán lesz több személyes post is...? Túl félénk vagyok...

11. Which book did you read last? | Melyik könyvet olvastad legutóbb?
The Martian. 
A Marsit.

II.

1.  Sometimes I commute the letters or the words. 
    Néha összekeverem a betűket vagy a szavakat.

2. I have blue eyes like my whole family and my boyfriend.
    Kék szemem van mint az egész családomnak és a barátomnak is. 

3. I'm sensitive and I have overactive imagination. I never watch horror movies or war film or Tarantino. I feel the pain that I see in movies and actually live the story of a book. 
    Érzékeny lélek vagyok és élénk a képzeletem. Soha nem nézek horror filmet vagy háborús filmet vagy Tarantinot. Érzem a fájdalmat amit a filmen látok és tökéletesen át tudom élni egy könyv történéseit.

4. I wanted to be a physicist since I was 13. Now I just want to be a full time housewife and never think about abstract equations again. Just kidding... ;)
    13 éves korom óta fizikus akartam lenni. Most csak háziasszonykodni szeretnék hogy soha többé ne kelljen absztrakt egyenletekre gondolnom. Csak viccelek... ;)

5. I have only one watch. I got it from my great-grand parents to my 11th birthday. It's a bit childish but I love it because it reminds me to them.
    Csak egy karórám van amit a dészüleimtől kaptam a 11. szülinapomra. Kicsit gyerekes de nagyon szeretem mert rájuk emlékeztet. 


6. I have acrophobia (the fear of heights).
    Tériszonyom van. 

7. I hate cliches, desultory conversations and things that everyone can own. This is why I probably never have a Daniel Wellington watch, a camel coat or other things that every fashion blogger owns. I really hate when some try to pigeonhole me and I think these things exactly do it.
    Utálom a kliséket, a felületes beszélgetéseket és azokat a dolgokat amiket mindenki megkaphat. Valószínűleg ezért nem lesz soha Daniel Wellington órám, teve színű kabátom vagy bármi más olyan tulajdonom ami minden fashion bloggernek van. Gyűlölöm mikor megpróbálnak beskatulyázni és szerintem ezek a tárgyak épp ezt teszik. 

8. After some months meeting with ( my to be )boyfriend I felt I really miss him every minute of the day and suffer without him. Once I was talking about this with my grandma and she just told me: "Of course you feel this. You are in love with him." This was the moment when I realized that I'm in love with him. 
   Pár hónap találkozgatás után állandóan hiányzott (a leendő) barátom és szenvedtem nélküle. Egyszer beszélgettünk erről a nagymamámmal aki csak ennyit mondott: "Persze hogy ezt érzed. Szerelmes vagy." Az volt az a pillanat amikor ráébredtem, hogy beleszerettem.    

9.I wear glasses. A circle shaped one, it's pretty cool I think. 
    Szemüveget hordok. Kör alakút, ami szerintem elég menő.


10. I'm the only of my siblings who never took an IQ test. I was too afraid that it turns out that I'm not intelligent enough.
      A testvéreim közül én vagyok az egyetlen aki sosem csinált IQ tesztet. Féltem hogy kiderül, hogy nem vagyok elég intelligens. 

11. My nickname is frog. (Békési Anna ---- Bék.A) It's a game with my name and only makes sense in hungarian. 
      A becenevem béka. (Békési Anna ---- Bék.A)


III.

1. When did you start your blog? Why did you start it? | Mióta írod a blogot? Miért kezdtél bele?
2. What does the name of the blog means to you? | Honnan jön a blog címe? 
3. What's your plan with the blog in the future? | Mik a terveid a jövőben a bloggal?
4. What's your job, what do you study? | "Civilben" mivel foglalkozol?
5. What is the the most special in you? | Mit tartasz magadban a legkülönlegesebbnek?
6. What is your greatest achievement and what are you the most proud of? | Mi a legnagyobb dolog amit eddig elértél, amire a legbüszkébb vagy?
7. How would you improve your blog? | Mit fejlesztenél a blogodon?
8. Do you have an oddity? What is it? | Van különcséged? Mi az?
9. How do you image a day when everything is possible? What's your dream-day? | Milyen lenne egy napod ha szabadjára engednéd a képzeletedet? Mit álmodnál magadnak?
10. Where do you get inspiration from? | Honnan merítesz inspirációt?
11. What helps self-improvement the most? Challenges, positives feedback, criticism or soething else? | Szerinted mi segíti a leginkább az ember fejlődését? A kihívások, a pozitív visszajelzés, a kritikák vagy valami más?

IV.

Jelöltjeim:
 1. Elszigetelt szigetország
 2. Vogue and Vogue
 3. Csutka világa
 4. Barbi Makeup and Beauty
 5. Útkereső
 6. Kamilla Harmónia
 7. Lomaquilt
 8. Fleur
 9. The Sassy Street
 10. Rekadrienn
 11. Fashi0n Soul

Thanks for the nomination! Hope you liked the post! 
Még egyszer köszönöm a jelölést! Remélem tetszett a bejegyzés!

Related Articles

1 megjegyzés: